Dasar Privasi PICO


Terakhir Dikemas Kini: 27/4/2023


PICO Immersive Pte. Ltd. (“kita”, “milik kami”, atau “kami”) menyediakan produk dan perkhidmatan realiti maya yang inovatif melalui laman web, aplikasi kami, kandungan, perkakasan, dan perkhidmatan (secara kolektif, “Perkhidmatan PICO”). Dasar Privasi ini menggariskan cara kami mengendalikan maklumat yang mengenal pasti atau dikaitkan dengan anda (“data peribadi”), termasuk cara kami mengumpul, menggunakan dan berkongsi data peribadi pada Perkhidmatan PICO kami.
Kami ialah pengawal yang bertanggungjawab untuk data peribadi anda. Sila luangkan sedikit masa untuk mengenali amalan privasi kami, dan hubungi kami di privacy@picoxr.com jika anda ada sebarang pertanyaan.


  1. Data Peribadi yang Kami Kumpul

Kami mengumpul data peribadi anda apabila anda berinteraksi dengan Perkhidmatan PICO, seperti apabila anda mewujudkan akaun PICO, menghubungi pasukan sokongan pelanggan kami, menggunakan perkakasan PICO, atau mengambil bahagian dalam tinjauan dalam talian, merangkumi:2. Penggunaan Data Peribadi Anda oleh Kami

Kami menggunakan data peribadi anda untuk menyediakan Perkhidmatan PICO kepada anda; untuk menambah baik Perkhidmatan PICO; untuk memasarkan kepada anda; untuk keselamatan dan pencegahan penipuan; dan untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan. Kami juga boleh menggunakan data peribadi untuk tujuan lain seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

3. Cara Kami Berkongsi Data Peribadi Anda

Kami mungkin berkongsi data peribadi dengan pembangun yang menyediakan aplikasi pada Perkhidmatan PICO, syarikat bersekutu kami, penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihak kami, rakan kongsi kami, pihak ketiga dalam konteks transaksi korporat, dengan persetujuan anda, atau sebaliknya seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Penyedia kandungan pihak ketiga boleh mengumpul maklumat daripada anda secara langsung melalui pengalaman yang mereka sediakan. Sila ambil perhatian bahawa apa-apa maklumat yang anda kongsi dengan pihak ketiga ini akan tertakluk kepada dasar privasi pembangun tersebut.

4. Pilihan dan Hak anda

Anda mempunyai pilihan berikut berkenaan dengan data peribadi anda. Bergantung pada jenis pilihan yang anda ingin laksanakan, kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda.

5. Memindahkan Data Peribadi Anda

Kami menyediakan Perkhidmatan PICO secara global. Ini bermakna bahawa maklumat yang kami kumpulkan daripada anda mungkin dipindahkan ke, dan disimpan di, destinasi di luar negara kediaman anda, termasuk pangkalan kami di Singapura. Ia juga mungkin diproses oleh kakitangan kami yang beroperasi di luar negara anda, untuk salah satu pembekal perkhidmatan kami atau salah satu rakan kongsi kami. Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan maklumat anda dikendalikan dengan selamat dan selaras dengan Dasar Privasi ini dan undang-undang berkenaan.

6. Keselamatan dan Pengekalan Data

Kami mengambil langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk membantu melindungi data peribadi daripada akses, penggunaan, pendedahan, pengubahsuaian dan pemusnahan yang tidak dibenarkan. Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak dapat dijamin sepenuhnya selamat dan oleh itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda yang dihantar melalui Perkhidmatan PICO.
Kami menyimpan maklumat selagi ia diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan PICO dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami juga menyimpan maklumat apabila perlu untuk mematuhi kewajipan kontraktual dan undang-undang, apabila kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk berbuat demikian (seperti menambah baik dan membangunkan perkhidmatan laman web dan aplikasi kami, serta pertingkatkan keselamatan, perlindungan dan kestabilan perkhidmatan laman web dan aplikasi kami), dan untuk melaksanakan atau membela tuntutan undang-undang.


7. Kanak-kanak

Perkhidmatan PICO tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 13 tahun atau di bawah ambang umur minimum yang setara dalam bidang kuasa yang berkenaan. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul data peribadi daripada kanak-kanak di bawah 13 tahun, kami akan memadamkannya dengan secepat mungkin.


8. Pindaan pada Dasar Privasi Ini

Jika kami membuat pindaan pada Dasar Privasi ini, kami akan memberikan notis tentang pindaan tersebut jika berkenaan, seperti dengan menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda ke alamat yang telah anda berikan, dan/atau memberikan notis melalui Perkhidmatan PICO. Jika kami membuat perubahan pentadbiran, kami akan mengemas kini tarikh “Terakhir Dikemas Kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini.


9. Menghubungi Kami

Jika anda ada soalan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel di privacy@picoxr.com.


10. Terma Khusus Bidang Kuasa

Sekiranya berlaku percanggahan antara peruntukan Terma Khusus Bidang Kuasa berikut yang berkaitan dengan bidang kuasa dari mana anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan PICO serta Dasar Privasi yang selebihnya, Terma Khusus Bidang Kuasa yang berkaitan akan menggantikan dan mengurus tadbir pemprosesan data.
a. EEA, UK, dan Switzerland
Maklumat yang diberikan dalam bahagian ini digunakan untuk individu di Kawasan Ekonomi Eropah, United Kingdom dan Switzerland, yang kami rujuk dalam notis ini secara kolektif sebagai “Eropah”.
Asas undang-undang untuk pemprosesan. Kami hanya menggunakan data peribadi anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda yang dihuraikan dalam Dasar Privasi ini diterangkan dalam jadual berikut.

Tujuan pemprosesanAsas undang-undang
Untuk membolehkan kami mentadbir, mengendalikan dan menyediakan Perkhidmatan PICO kepada anda termasuk membuka akaun dan memproses transaksi anda serta memberi anda perkhidmatan penyelesaian masalah.Pemprosesan tersebut adalah perlu untuk melaksanakan kontrak yang mentadbir urus peruntukan Perkhidmatan PICO atau untuk mengambil langkah-langkah yang anda minta sebelum mendaftar untuk membuka akaun untuk menggunakan Perkhidmatan PICO.
Untuk memahami cara anda menggunakan Perkhidmatan PICO, termasuk menyemak maklum balas pengguna, untuk memantau, menambah baik dan membangunkan Perkhidmatan PICO dan menjalankan pembangunan produk.Pemprosesan adalah perlu untuk kepentingan sah kami, iaitu, untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu dengan Perkhidmatan PICO dan untuk menambah baik Perkhidmatan PICO.
Untuk mematuhi mana-mana kewajipan undang-undang, termasuk jika perlu untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia.Pemprosesan ini diperlukan supaya dapat mematuhi kewajipan undang-undang kami.
Untuk berkomunikasi dengan anda, termasuk untuk memaklumkan anda tentang perubahan pada Perkhidmatan PICO, memberikan sokongan pelanggan kepada anda dan menghantar mesej berkaitan perkhidmatan lain kepada anda.Pemprosesan adalah perlu untuk melaksanakan kontrak dengan anda.
Kami boleh mengguna maklumat ini untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda mengikut keutamaan anda.Pemprosesan adalah perlu untuk kepentingan sah kami, iaitu untuk mempromosikan perkembangan dan ciri baharu Perkhidmatan PICO kami. Kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk menghantar mesej kepada anda jika dikehendaki oleh undang-undang.
Untuk menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami, termasuk memastikan anda cukup umur untuk menggunakan Perkhidmatan PICO.Pemprosesan adalah perlu untuk melaksanakan kontrak dengan anda.
Untuk membantu kami mengesan penyalahgunaan, penipuan dan aktiviti haram pada Perkhidmatan PICO.Pemprosesan adalah perlu untuk kepentingan sah kami, iaitu, untuk memastikan bahawa Perkhidmatan PICO adalah selamat dan terjamin.

Hak anda. Jika lokasi anda di Eropah, sebagai tambahan kepada hak yang dinyatakan dalam bahagian 4 iaitu “Pilihan dan Hak Anda”, anda juga mempunyai hak berikut berhubung dengan data peribadi anda:

Untuk membuat permintaan sedemikian, hubungi kami di alamat e-mel yang diberikan dalam bahagian 9 “Hubungi Kami”.
Anda juga berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan setempat anda, tetapi kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami terlebih dahulu dengan sebarang pertanyaan atau kebimbangan.
Pemindahan rentas sempadan. Kami telah mengambil perlindungan yang wajar untuk memastikan data peribadi anda akan kekal dilindungi dan menghendaki pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan rakan kongsi kami, jika berkenaan, untuk menggunakan perlindungan yang wajar juga. Untuk pemindahan data peribadi anda, kami memastikan bahawa: (i) data peribadi dipindahkan ke negara-negara yang diiktiraf sebagai menyediakan tahap perlindungan yang setara; atau (ii) pemindahan dibuat menurut perlindungan yang wajar, seperti klausa perlindungan data standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah.
Wakil GDPR UK: Cosmo Technology Private Limited, dengan pejabat berdaftar di 2 Temple Back East, Temple Quay, Bristol, BS1 6EG, United Kingdom.
b. Korea Selatan
Jika anda menggunakan perkhidmatan di Korea Selatan, syarat tambahan berikut terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara terma tambahan berikut dan peruntukan dalam kandungan utama dasar ini, terma berikut akan terpakai.
Keselamatan data. Kami berusaha untuk melindungi Perkhidmatan PICO dan pengguna kami daripada akses tanpa kebenaran atau pengubahan tanpa kebenaran, pendedahan atau pemusnahan maklumat yang kami simpan tanpa kebenaran. Untuk tujuan ini, kami mempunyai perlindungan teknikal, pengurusan dan fizikal, termasuk dasar dalaman untuk perlindungan data, pengehadan akses kepada data peribadi atas dasar yang perlu diketahui dan pengawalan akses kepada kemudahan di mana data peribadi diproses.
Pengekalan data. Kami memusnahkan data peribadi yang tujuan pengumpulannya seperti yang dipersetujui oleh anda telah dicapai, atau yang tempoh penggunaannya yang anda izinkan atau yang disediakan dalam Dasar Privasi ini telah tamat tempoh; dengan syarat, namun, kami akan terus menyimpan data peribadi anda untuk sebarang tempoh yang ditetapkan mengikut undang-undang, jika berkenaan.
Kanak-kanak. Perkhidmatan PICO tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 14 tahun.
Pemusnahan data peribadi. Kami memusnahkan data peribadi anda dengan cara yang menyebabkannya tidak dapat dipulihkan oleh jabatan yang berkaitan.
Amanah dan/atau pemindahan data peribadi ke luar negara. Kami mengamanahkan data anda kepada sekutu kami, penyedia perkhidmatan, beberapa sekutu dan penyedia perkhidmatan ini berada di luar Korea (lihat Lampiran Dasar Privasi (untuk Republik Korea) di bawah untuk senarai), tertakluk kepada persetujuan anda atau pemberitahuan kepada anda, jika berkenaan. Entiti yang menerima dan memproses data anda komited untuk menggunakan dan menyimpan data peribadi dengan mematuhi peraturan domestik dan antarabangsa dan untuk mengambil semua langkah fizikal dan teknikal yang ada untuk melindungi data peribadi.
Tambahan Dasar Privasi (untuk Republik Korea)
Selamat datang ke PICO (“Platform”). Platform ini disediakan dan disokong oleh PICO Immersive Pte. Ltd. (“Kami”). Kami komited untuk melindungi dan menghormati maklumat peribadi anda. Kami memaklumkan kepada anda seperti di bawah tentang amanah untuk memproses atau pemindahan maklumat peribadi anda ke luar negara melalui cara elektronik yang dilaksanakan apabila kami mengumpulnya. Tempoh pengekalan yang dibenarkan kepada penerima pindahan mungkin berbeza mengikut penggunaan perkhidmatan kami dan terma, undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Kami memindahkan maklumat peribadi anda dengan langkah keselamatan yang sesuai untuk operasi Platform.

Penerima pemindahanTujuan PemindahanItem maklumat peribadi yang dipindahkan
Alibaba Cloud (Singapore) Private Limitedpelayan cache CDNfail kandungan
Broadonetech Pte. Ltdpelayan cache CDNfail kandungan