Dasar Privasi Pico

Dikemaskinipada: 24/5/2022

Pico Immersive Pte. Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai "kami") menyediakan produk dan perkhidmatan realiti maya yang inovatif melalui laman web, aplikasi, kandungan, perkakasan dan perkhidmatan (secara kolektif, “Perkhidmatan Pico”). Dasar Privasi ini menggariskan cara kami mengendalikan maklumat yang mengenal pasti atau dikaitkan dengan anda ("data peribadi"), termasuk cara kami mengumpul, mengguna dan berkongsi data peribadi pada Perkhidmatan Pico kami.

Kami adalah pengawal yang bertanggungjawab untuk data peribadi anda. Sila meluangkan masa untuk membiasakan diri anda dengan amalan privasi kami, dan hubungi kami di privacy@picoxr.com jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

1. Data Peribadi Yang Kami Kumpulkan

Apabila anda berinteraksi dengan Perkhidmatan Pico, seperti apabila anda mendaftar akaun Pico, menghubungi pasukan sokongan pelanggan kami, menggunakan perkakasan Pico atau mengambil bahagian dalam tinjauan dalam talian, kami mengumpul data peribadi anda, termasuk:

2. Penggunaan Data Peribadi Anda Oleh Kami

Kami menggunakan data peribadi anda untuk menyediakan Perkhidmatan Pico kepada anda, untuk memajukan Perkhidmatan Pico, untuk memasarkan kepada anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan untuk mematuhi dengan undang-undang yang berkaitan. Kami juga boleh menggunakan data peribadi untuk tujuan lain seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai.

3. Bagaimana Kami Berkongsi Data Peribadi Anda

Kami mungkin berkongsi data peribadi dengan pihak pemaju yang menyediakan aplikasi pada Perkhimatan Pico, syarikat gabungan kami, penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihak kami, rakan kongsi kami, pihak ketiga dalam konteks urus niaga korporat, dengan persetujuan anda atau sebaliknya seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Pembekal kandungan pihak ketiga juga boleh mengumpul maklumat daripada anda secara langsung melalui pengalaman yang mereka sediakan. Sila ambil perhatian bahawa sebarang maklumat yang anda kongsi dengan pihak ketiga ini akan tertakluk kepada dasar privasi pihak ketiga tersebut.

4. Pilihan dan Hak-Hak Anda

Anda mempunyai pilihan berikut berkenaan dengan data peribadi anda. Bergantung pada jenis pilihan yang anda ingin melaksanakan, kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda.

5. Pemindahan Maklumat Peribadi Anda

Kami menyediakan Perkhidmatan Pico secara global. Ini bermakna bahawa maklumat yang kami kumpulkan daripada anda mungkin dipindahkan ke, dan disimpan di, destinasi di luar negara tempat anda tinggal, termasuk di Singapura di mana kami berpangkalan. Maklumat anda juga mungkin diproses oleh kakitangan yang beroperasi di luar negara anda yang bekerja untuk kami, untuk salah satu pembekal perkhidmatan kami atau salah satu rakan kongsi kami. Kami akan mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan bahawa maklumat anda dikendalikan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan undang-undang yang berkaitan.

6. Keselamatan dan Pengekalan Data

Kami mengambil langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk membantu melindungi data peribadi daripada akses, penggunaan, pendedahan, pengubahan dan pemusnahan yang tidak dibenarkan. Walaubagaimanapun, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat, dan oleh sedemikian kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda yang dihantar melalui Perkhidmatan Pico.

Kami menyimpan maklumat selama yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan Pico dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami juga menyimpan maklumat apabila perlu untuk mematuhi kewajipan kontrak dan undang-undang, apabila kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk berbuat demikian (seperti menambah baik dan membangunkan perkhidmatan laman web dan aplikasi kami, meningkatkan keselamatan dan kestabilan laman web dan perkhidmatan aplikasi kami), dan untuk melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

7. Kanak-kanak

Perkhidmatan Pico tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 13 tahun atau di bawah ambang umur minimum yang setara dalam bidang kuasa yang berkaitan. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul data peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kami akan memadamkannya secepat mungkin.

8. Perubahan Kepada Polisi Ini

Jika kami membuat perubahan pada Dasar Privasi ini, kami akan memberikan notis mengenai perubahan tersebut mengikut kesesuaian, seperti melaui pemberitahuan e-mel kepada anda ke alamat e-mel yang anda berikan, dan/atau memberikan notis melalui Perkhidmation Pico. Jika kami membuat perubahan pentadbiran, kami akan mengamas kini "Dikemaskini pada" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

9. Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan dengan Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel di privacy@picoxr.com.