Thỏa Thuận Cấp Phép Tư Liệu CapCut

Cập Nhật Lần Cuối: ngày 13 tháng 02 năm 2023

Chào mừng bạn đến với CapCut ("Nền Tảng")!

Vì mục đích của Thỏa Thuận này, Nền Tảng dẫn chiếu đến nhiều phiên bản ứng dụng phần mềm di động (được gọi chung là “Ứng Dụng CapCut”), các ứng dụng phần mềm được triển khai trên máy tính để bàn (“Phiên Bản CapCut Desktop”), trang web chính thức của CapCut (“Trang Web CapCut”).

Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều tài nguyên để chỉnh sửa video trên Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn như các video clip, nhạc, ảnh, nhãn dán (sticker), mẫu chữ, chữ có hiệu ứng đặc biệt, phông chữ, hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng đặc biệt, bộ lọc, canvas, video hoạt hình và/hoặc nhãn dán (sticker) hoạt hình (gọi chung là “Tư Liệu Nền Tảng”).

Tư Liệu Nền Tảng được cung cấp bởi ByteDance Pte. Ltd. ("Công Ty" hoặc "chúng tôi") cho bạn, và bạn sẽ giao kết Thỏa Thuận Cấp Phép Tư Liệu CapCut này ("Thỏa Thuận" này) với chúng tôi. Vì mục đích của Thỏa Thuận này, “bạn” hoặc “của bạn” đề cập đến bạn với tư cách là người dùng Tư Liệu Nền Tảng.

Thỏa Thuận này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Vui lòng dành thời gian để đọc nó một cách cẩn thận. Bằng cách sử dụng Tư Liệu Nền Tảng, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản của Thỏa Thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa Thuận này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Tư Liệu Nền Tảng.

Thỏa Thuận này, cùng với các điều khoản và điều kiện khác áp dụng cho việc bạn sử dụng Tư Liệu Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều Khoản Dịch Vụ CapCut, Điều Khoản Dịch Vụ Nhà Sáng Tạo CapCutChính Sách Quyền Riêng Tư CapCut, sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng Tư Liệu Nền Tảng. Nếu có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa Thỏa Thuận này với các điều khoản và điều kiện áp dụng khác, Thỏa Thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với quyền truy cập và sử dụng Tư Liệu Nền Tảng của bạn.

Tư Liệu Nền Tảng dành cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành áp dụng tại khu vực pháp lý mà bạn cư trú, bạn chỉ có thể truy cập hoặc sử dụng Tư Liệu Nền Tảng khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn. Bằng cách giao kết Thỏa Thuận này, bạn xác nhận rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã xem xét và thảo luận về Thỏa Thuận này với bạn.

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Thỏa Thuận này theo từng thời điểm để tương xứng với các thay đổi về pháp luật, tiêu chuẩn, quy tắc ngành hiện hành hoặc các văn bản khác có tính chất tương tự hoặc để thể hiện các thay đổi, cập nhật của Tư Liệu Nền Tảng. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thỏa Thuận này, chẳng hạn như thông báo trên Nền Tảng hoặc thông báo đẩy. Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên đọc Thỏa Thuận này để kiểm tra xem có những thay đổi như vậy hay không. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Lần Cuối” ở đầu Thỏa Thuận này, thể hiện ngày có hiệu lực của Thỏa Thuận đó. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Tư Liệu Nền Tảng sau ngày Thỏa Thuận được cập nhật có nghĩa là bạn chấp nhận Thỏa Thuận được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa Thuận được cập nhật, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Tư Liệu Nền Tảng.

1. Cấp Phép Sử Dụng Tư Liệu Nền Tảng

Bạn phải có một tài khoản hợp lệ với chúng tôi

Để truy cập và sử dụng Tư Liệu Nền Tảng trên Nền Tảng, bạn cần đăng ký và duy trì tài khoản hợp lệ trên Nền Tảng.

Tư Liệu Nền Tảng có thể được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại

Việc sử dụng được phép đối với Tư Liệu Nền Tảng có thể khác nhau. Mặc dù một Tư Liệu Nền Tảng nhất định chỉ có thể được phép đối với hoạt động sử dụng có tính chất và vì mục đích cá nhân và phi thương mại (“Tư Liệu Sử Dụng Phi Thương Mại”), một số Tư Liệu Nền Tảng nhất định có thể được sử dụng cho mục đích thương mại hạn chế bên cạnh hoạt động sử dụng có tính chất và vì mục đích cá nhân và phi thương mại (“Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng”).

Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng sẽ được cung cấp kèm theo các dấu hiệu cụ thể (ví dụ: dấu hiệu “sử dụng cho mục đích thương mại”, “thương mại”) trên Nền Tảng. Cụ thể, các tư liệu được hiển thị trong thư viện âm thanh Thương Mại là Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng, cho cả mục đích sử dụng thương mại và phi thương mại, và nội dung của bạn chứa các âm thanh Thương Mại này hiện chỉ được cấp phép để đăng trên CapCut, TikTok và TikTok for Business.

Tư Liệu Sử Dụng Phi Thương Mại sẽ không đi kèm với bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào. Ví dụ: các tư liệu được hiển thị trong tab Âm Thanh là Tư Liệu Sử Dụng Phi Thương Mại.

Bạn có quyền truy cập và sử dụng Tư Liệu Nền Tảng bị hạn chế

Đối với Tư Liệu Nền Tảng, phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ Thỏa Thuận này cũng như các điều khoản và điều kiện khác áp dụng cho quyền truy cập và sử dụng Nền Tảng của bạn và, nếu Tư Liệu Nền Tảng đó được cung cấp có thu phí, phụ thuộc vào việc bạn thanh toán khoản phí áp dụng, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể cấp quyền thứ cấp:

trong thời hạn cấp phép áp dụng và trong lãnh thổ cấp phép áp dụng của Tư Liệu Nền Tảng đó, với điều kiện trong phạm vi cấp phép này, bạn chỉ có thể chỉnh sửa Tư Liệu Nền Tảng trên Nền Tảng và sau khi bạn xuất nội dung do bạn tạo ra từ Nền Tảng, bạn chỉ có thể hiển thị Tư Liệu Nền Tảng đó dưới dạng một phần của nội dung mà không có sửa đổi thêm.

Để rõ ràng, quyền sử dụng hạn chế được cấp cho bạn đối với từng Tư Liệu Nền Tảng:

Thời hạn cấp phép và/hoặc lãnh thổ cấp phép cho Tư Liệu Nền Tảng có thể khác nhau. Thời hạn cấp phép và lãnh thổ cấp phép của Tư Liệu Nền Tảng sẽ được hiển thị cho bạn trên Nền Tảng dưới dạng tuyên bố, mô tả, ghi chú hoặc chỉ dẫn khác. Bạn phải đọc và tự chịu trách nhiệm về việc hiểu thời hạn cấp phép và lãnh thổ cấp phép của Tư Liệu Nền Tảng mà bạn truy cập, sử dụng hoặc mua. Để làm rõ, bất kể thời hạn cấp phép nào được chỉ định cho Tư Liệu Nền Tảng có liên quan, thời hạn cấp phép cũng sẽ tự động chấm dứt nếu Thỏa Thuận này bị chấm dứt, trừ khi nó pháp luật hiện hành có quy định khác.

Mọi hoạt động sử dụng Tư Liệu Nền Tảng ngoài phạm vi cấp phép áp dụng của Tư Liệu Nền Tảng đó (ví dụ: việc bạn tiếp tục sử dụng Tư Liệu Nền Tảng sau khi thời hạn cấp phép đã hết hoặc chấm dứt, việc bạn sử dụng Tư Liệu Nền Tảng bên ngoài lãnh thổ cấp phép của Tư Liệu Nền Tảng đó) là vi phạm cơ bản Thỏa Thuận này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại hoặc thiệt hại do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trái phép Tư Liệu Nền Tảng.

Quyền sử dụng Tư Liệu Nền Tảng được cấp trên cơ sở nội dung được xuất

Quyền sử dụng Tư Liệu Nền Tảng được cấp trên cơ sở mỗi nội dung được xuất. Vì mục đích của câu trên, mỗi nội dung bạn xuất từ Nền Tảng được coi là một nội dung đã xuất.

Ví dụ, nếu bạn đã chọn một số Tư Liệu Nền Tảng có thu phí nhất định để tạo nội dung của mình, trả tiền cho Tư Liệu Nền Tảng đó, sử dụng Tư Liệu Nền Tảng đó trong nội dung của bạn và xuất nội dung đó, khi bạn có ý định chỉnh sửa lại nội dung đã xuất của mình (thậm chí là một chỉnh sửa rất nhỏ), bạn sẽ cần phải thanh toán cho Tư Liệu Nền Tảng một lần nữa. Nếu bạn mua một số dịch vụ đăng ký nhất định, bạn có thể sử dụng một số Tư Liệu Nền Tảng có thu phí nhất định mà không phải trả thêm phí (ngoài phí đăng ký) trong một khoảng thời gian nhất định.

Tư Liệu Nền Tảng có thể được cung cấp miễn phí hoặc có thu phí

Tư Liệu Nền Tảng (nghĩa là cả Tư Liệu Sử Dụng Phi Thương Mại và Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng) có thể được cung cấp cho bạn miễn phí hoặc có thu phí.

Để rõ ràng, nếu Tư Liệu Nền Tảng bạn sử dụng là tư liệu miễn phí, thì bạn không cần phải trả phí; nếu Tư Liệu Nền Tảng bạn sử dụng là tư liệu có thu phí, thì bạn cần trả phí hoặc nhiều khoản phí (thanh toán trên cơ sở mỗi lần sử dụng, theo đăng ký hoặc theo hình thức khác) để được cấp phép Tư Liệu Nền Tảng.

Nếu bạn được yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản nào cho việc truy cập hoặc sử dụng Tài liệu Nền Tảng theo Thỏa Thuận này, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung cho bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy.

2. Bạn có thể làm gì với nội dung có chứa Tư Liệu Nền Tảng

Những hoạt động sử dụng được phép đối với nội dung có chứa Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng và Tư Liệu Sử Dụng Phi Thương Mại của bạn

Đối với nội dung bạn tạo ra trên Nền Tảng mà có chứa bất kỳ Tư Liệu Nền Tảng nào, trừ khi có quy định khác trên Nền Tảng dành cho Tư Liệu Nền Tảng cụ thể, bạn có quyền sử dụng hạn chế đối với nội dung đó cho mục đích cá nhân và phi thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau, nếu các hạn chế hoặc điều cấm trong Thỏa Thuận này (ví dụ: các hạn chế và điều cấm được quy định trong mục (Những gì bạn không được làm đối với Tư Liệu Nền Tảng) bên dưới) và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác không có quy định khác:

Những hoạt động sử dụng được phép đối với nội dung chỉ có chứa Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng của bạn

Đối với nội dung bạn tạo ra trên Nền Tảng chỉ có chứa Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng, trừ khi có quy định khác trên Nền Tảng dành cho Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng cụ thể, bạn có quyền sử dụng nội dung đó bị hạn chế chỉ cho các mục đích sau, nếu các hạn chế hoặc điều cấm trong Thỏa Thuận này (ví dụ: các hạn chế và điều cấm được quy định trong mục (Những gì bạn không được làm đối với Tư Liệu Nền Tảng) bên dưới) và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác không có quy định khác:

Để làm rõ, nếu nội dung bạn tạo trên Nền Tảng có chứa đồng thời Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng và Tư Liệu Sử Dụng Phi Thương Mại, bạn chỉ có thể sử dụng nội dung đó cho mục đích cá nhân và phi thương mại, chứ không cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Nếu nội dung bạn tạo ra trên Nền Tảng có chứa bất kỳ Tư Liệu Nền Tảng nào, thì bạn không thể tùy ý sử dụng nội dung đó.

Ví dụ, nếu bạn kết hợp Tư Liệu Nền Tảng nhất định vào nội dung của mình và giấy phép của Tư Liệu Nền Tảng đó được giới hạn ở một khu vực tài phán cụ thể, thì bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của mình kết hợp Tư Liệu Nền Tảng đó trong khu vực tài phán cụ thể đó.

Tuyên bố đặc biệt đối với âm thanh được cung cấp dưới dạng một phần của Tư Liệu Cho Hai Mục Đích Sử Dụng

Bằng cách sử dụng Âm Thanh như được xem trước trong thư viện âm thanh Thương Mại hoặc Âm Thanh có trong các mẫu hướng dẫn quảng cáo trong công cụ tạo quảng cáo CapCut hoặc các mẫu video trong các mô-đun mẫu thương mại khác trên Nền Tảng trong các video thương mại hoặc quảng bá của bạn ("Video"), bạn thừa nhận và đồng ý với các điều kiện sau: Bạn đồng ý rằng bất kỳ Video nào chứa Âm Thanh từ các nguồn nêu trên sẽ chỉ được phân phối, chia sẻ và đăng tải lên CapCut, TikTok và TikTok for Business ("Nền Tảng Được Phép"). Bạn cũng đồng ý rằng nếu bạn chọn phân phối bất kỳ Video nào trên một nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn ở truyền hình, phát thanh hoặc sân khấu) ngoài Nền Tảng Được Phép, bạn sẽ tự mình xin cấp tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết từ tất cả các chủ sở hữu quyền để phân phối Video đó trên nền tảng đó. Bạn không được sử dụng Âm Thanh trái với pháp luật hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung trái pháp luật nào. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại và tranh chấp nào của bên thứ ba mà có thể cấu thành hành vi vi phạm các điều khoản này. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại, điều tra, tranh chấp, kiện tụng hoặc phân xử nào chống lại CapCut và/hoặc các bên liên quan của CapCut do hành vi vi phạm các điều khoản này mà bạn bị cáo buộc, bạn phải bảo vệ và bồi thường cho CapCut và các bên liên quan của CapCut về mọi tổn thất đã gây ra.

Việc sử dụng khác phải được thỏa thuận riêng bằng văn bản

Những hoạt động sử dụng Tư Liệu Nền Tảng ngoài những điều được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận này sẽ được chúng tôi đồng ý riêng bằng văn bản.

3. Những điều bạn không được làm đối với Tư Liệu Nền Tảng

Trong mọi trường hợp, bạn không được:

ví dụ, bạn không được sử dụng bất kỳ Tư Liệu Nền Tảng nào có chứa chân dung cá nhân nếu việc sử dụng đó gợi ý hoặc chỉ ra, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng người đó tham gia vào bất kỳ hoạt động trái đạo đức hoặc trái pháp luật nào hoặc mắc bất kỳ bệnh tật hoặc nỗi đau nào về thể chất hoặc thần kinh;

4. Tư Liệu Nền Tảng được đánh dấu “chỉ dành cho mục đích biên tập tin tức”

Bạn có thể sử dụng bất kỳ Tư Liệu Nền Tảng nào được đánh dấu “chỉ dành cho mục đích biên tập tin tức” chỉ cho mục đích cụ thể và theo cách thức cụ thể như sau:

Bạn không được sử dụng bất kỳ Tư Liệu Nền Tảng nào được đánh dấu “[chỉ dành cho mục đích biên tập tin tức]” cho bất kỳ mục đích thương mại, xúc tiến, tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo nào, nhằm mục đích bán hoặc ủng hộ sản phẩm, dịch vụ hoặc các dịch vụ sản phẩm khác hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác ngoài các cách thức được quy định rõ ràng ở trên.

5. Sự Sẵn Có của Tư Liệu Nền Tảng

Chúng tôi không đưa ra cam đoan, đảm bảo, hoặc điều kiện nào về sự sẵn có của bất kỳ Tư Liệu Nền Tảng nào. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để xóa Tư Liệu Nền Tảng không còn có sẵn để bạn sử dụng khỏi Nền Tảng. Chúng tôi có thể hoặc không thể thông báo cho bạn về việc xóa này.

Đối với nội dung nháp mà bạn tạo trên Nền Tảng và được lưu trữ dưới dạng bản nháp cục bộ trên thiết bị của bạn hoặc trong không gian đám mây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm kiểm tra trạng thái sẵn có của Tư Liệu Nền Tảng mà bạn kết hợp vào bản nháp. Nếu bất kỳ Tư Liệu Nền Tảng nào như vậy không còn có sẵn để sử dụng, bạn không được sử dụng các tư liệu đó nữa.

6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Liệu Nền Tảng và quyền tác giả, quyền đối với nhãn hiệu, sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong và đối với Tư Liệu Nền Tảng đều thuộc sở hữu của chúng tôi. Theo quyền sử dụng hạn chế được cấp rõ ràng cho bạn dưới đây, chúng tôi bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Tư Liệu Nền Tảng.

Chúng tôi tôn trọng quyền tác giả, quyền đối với nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn có thể báo cáo nội dung bị nghi ngờ xâm phạm hoặc trái pháp luật trên Nền Tảng bằng cơ chế báo cáo được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ CapCut.

7. Tư Liệu Của Bên Thứ Ba

Bạn có thể truy cập nội dung và tư liệu do bên thứ ba cung cấp (tức là không phải do chúng tôi hoặc các bên liên kết của chúng tôi cung cấp) ("Tư Liệu Của Bên Thứ Ba") thông qua Nền Tảng. Chúng tôi không sở hữu, kiểm soát hoặc phê chuẩn các Tư Liệu Của Bên Thứ Ba đó và các nhà cung cấp của Tư Liệu Của Bên Thứ Ba và không đưa ra cam đoan, đảm bảo, hoặc điều kiện nào đối với các Tư Liệu Của Bên Thứ Ba (bao gồm nhưng không giới hạn về sự sẵn có của chúng). Việc bạn sử dụng Tư Liệu Của Bên Thứ Ba phải tuân theo các điều khoản riêng giữa bạn và bên thứ ba có liên quan. Nếu có tranh chấp giữa bạn và nhà cung cấp Tư Liệu Của Bên Thứ Ba, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia vào hoặc giải quyết tranh chấp đó. Theo đây, bạn miễn cho chúng tôi và các bên liên kết của chúng tôi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Tư Liệu Của Bên Thứ Ba hoặc tương tác của bạn với nhà cung cấp Tư Liệu Của Bên Thứ Ba đó.

8. BỒI THƯỜNG

BẠN SẼ BẢO VỆ, BỒI THƯỜNG VÀ GIỮ VÔ HẠI CHO CÔNG TY, CÁC BÊN CẤP QUYỀN, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, VÀ CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY, CŨNG NHƯ TỪNG NHÂN VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, BÊN ĐƯỢC CHUYỂN QUYỀN THỨ CẤP, ĐẠI LÝ VÀ CỐ VẤN CŨNG NHƯ NGƯỜI DÙNG VÀ CÁC BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ KẾ THỪA TƯƠNG ỨNG CỦA CÁC CHỦ THỂ NÀY (MỖI BÊN ĐƯỢC GỌI LÀ "BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG") KHỎI VÀ CHỐNG LẠI BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ TỔN THẤT TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP, KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, PHÍ VÀ CHI PHÍ LUẬT SƯ, MÀ BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CÓ THỂ PHẢI CHỊU HOẶC BỊ YÊU CẦU PHẢI CHỊU, PHÁT SINH TỪ HÀNH VI VI PHẠM CỦA BẠN HOẶC CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH HOẶC TỪ HÀNH VI VI PHẠM NGHĨA VỤ, CAM ĐOAN HOẶC ĐẢM BẢO CỦA BẠN THEO THỎA THUẬN NÀY.

9. LOẠI TRỪ ĐẢM BẢO

TÀI LIỆU NỀN TẢNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ CÓ SẴN" VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA ĐIỀU KIỆN, BẢO ĐẢM HAY CAM ĐOAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC TÍNH CHẤT NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DÀNH CHO BẠN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ. CỤ THỂ, CHÚNG TÔI KHÔNG CAM ĐOAN HAY ĐẢM BẢO VỚI BẠN RẰNG:

VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU NỀN TẢNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC ĐẠT ĐƯỢC BẤT KỲ KẾT QUẢ DỰ KIẾN NÀO;

VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU NỀN TẢNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CHẬM TRỄ, LÀ AN TOÀN VÀ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CHỨA MÃ ĐỘC HẠI; HOẶC

BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC DO SỬ DỤNG TÀI LIỆU NỀN TẢNG SẼ ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, CẬP NHẬT, HOẶC ĐÁNG TIN CẬY.

KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC (BAO GỒM BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN, ĐIỀU KHOẢN HOẶC BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC VỀ SỰ SẴN CÓ, CHẤT LƯỢNG THỎA MÃN, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP VỚI MÔ TẢ, KHÔNG XÂM PHẠM, HOẶC CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM ĐẾN QUYỀN KHÁC) ÁP DỤNG CHO TÀI LIỆU NỀN TẢNG NGOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI CÁC ĐIỀU KIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KHOẢN ĐÓ ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI, TẠM DỪNG, RÚT LẠI HOẶC GIỚI HẠN VIỆC CUNG CẤP TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TÀI LIỆU NỀN TẢNG VÌ LÝ DO KINH DOANH VÀ VẬN HÀNH TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN CÓ THÔNG BÁO.

CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ CUNG CẤP BẤT KỲ DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO HOẶC KỸ THUẬT HOẶC CÁC HỖ TRỢ KHÁC NÀO CHO BẠN SAU KHI GỠ BỎ TÀI LIỆU NỀN TẢNG, VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ NGHĨA VỤ HAY CAM KẾT KHẮC PHỤC SỰ CỐ NÀO.

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG HỢP ĐỒNG NÀY LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI NHỮNG TỔN THẤT MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT CÁCH HỢP PHÁP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. ĐIỀU NÀY BAO GỒM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG TRỰC TIẾP DO SỰ CẨU THẢ CỦA CHÚNG TÔI VÀ DO LỪA DỐI HOẶC XUYÊN TẠC SAI TRÁI.

TÙY THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA ĐOẠN TRÊN ĐÂY, CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN ĐỐI VỚI:

BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ LỢI NHUẬN (PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP);

BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI;

BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ CƠ HỘI;

BẤT KỲ TỔN THẤT, HƯ HẠI, TIẾT LỘ, TRUY CẬP, THAY ĐỔI, SỬ DỤNG SAI, CHI PHỐI HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU KHÁC MÀ BẠN PHẢI CHỊU;

BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC MANG TÍNH CHẤT PHẠT NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ PHẢI GÁNH CHỊU; HOẶC

BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ PHẢI GÁNH CHỊU DO:

BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TÀI LIỆU NỀN TẢNG, HOẶC DO VIỆC NGỪNG CUNG CẤP TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIỄN TÀI LIỆU NỀN TẢNG; HOẶC

VIỆC XÓA BỎ, LÀM SAI LỆCH, HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN LƯU GIỮ BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ DỮ LIỆU LIÊN LẠC NÀO KHÁC ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC TRUYỀN TẢI BỞI HOẶC THÔNG QUA VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU NỀN TẢNG.

NHỮNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN SẼ ÁP DỤNG DÙ CHO CHÚNG TÔI ĐÃ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC LẼ RA PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO NHƯ VẬY.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA NỀN TẢNG HOẶC DỊCH VỤ BỞI BẤT KỲ NHÀ SÁNG TẠO, NGƯỜI DÙNG HOẶC BÊN THỨ BA NÀO.

TRONG PHẠM VI RỘNG NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO MÀ BẠN CÓ VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BAO GỒM, CHẲNG HẠN NHƯ VÀ KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ NHÀ VẬN CHUYỂN, CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ NÀO, NHÀ CUNG CẤP TRANG WEB HOẶC TÀI NGUYÊN BÊN THỨ BA, HOẶC NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC NHỮNG NHÀ SÁNG TẠO KHÁC, LÀ TRỰC TIẾP GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA ĐÓ, VÀ BẠN MIỄN TRỪ MỘT CÁCH KHÔNG THỂ HỦY NGANG CHO CHÚNG TÔI VÀ CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI KHỎI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ KHIẾU KIỆN, YÊU CẦU VÀ THIỆT HẠI NÀO (THỰC TẾ VÀ MANG TÍNH HẬU QUẢ) DƯỚI BẤT KỲ BẢN CHẤT VÀ CÁCH THỨC NÀO, ĐƯỢC BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT ĐẾN, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐẾN NHỮNG TRANH CHẤP CỦA BẠN VỚI NHỮNG BÊN THỨ BA ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA CÔNG TY VỚI BẠN DÙ THEO HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM SỰ CẨU THẢ), THEO BẤT KỲ LUẬT NÀO HOẶC CÁCH NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG NỀN TẢNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC CAO HƠN TRONG CÁC MỨC SAU (A) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI TRONG VÒNG MƯỜI HAI (12) THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY KHIẾU NẠI HOẶC (B) NĂM MƯƠI ĐÔ LA MỸ (50 USD) HOẶC SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG BẰNG TIỀN TỆ ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN.

CÁC BÊN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM TRONG MỤC 9 VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG MỤC 10 NÀY VÀ TRONG CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA HỢP ĐỒNG NÀY VÀ VIỆC PHÂN BỔ RỦI RO THEO ĐÂY LÀ CÁC YẾU TỐ THIẾT YẾU CỦA VIỆC THƯƠNG LƯỢNG GIỮA CÁC BÊN, MÀ NẾU THIẾU ĐI ĐIỀU NÀY CÔNG TY SẼ KHÔNG THỂ CUNG CẤP QUYỀN TRUY CẬP TÀI LIỆU NỀN TẢNG CHO BẠN.

11. Chấm Dứt và Đình Chỉ

Bạn có thể chấm dứt Thỏa Thuận này hoặc quyền sử dụng đã cấp cho bạn bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Tư Liệu Nền Tảng và/hoặc quyền sử dụng được cấp cho bạn nếu bạn vi phạm Thỏa Thuận này hoặc vi phạm pháp luật áp dụng hoặc nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc chúng tôi chấm dứt hoạt động của Nền Tảng. Trong phạm vi được pháp luật áp dụng cho phép, chúng tôi có thể theo dõi việc bạn sử dụng Tư Liệu Nền Tảng để giám sát việc tuân thủ Thỏa Thuận này của bạn.

Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Thỏa Thuận này hoặc quyền sử dụng đã cấp cho bạn mà không cần lý do.

Nếu Thỏa Thuận này hoặc tài khoản của bạn với Nền Tảng bị bạn hoặc chúng tôi chấm dứt, quyền sử dụng của bạn theo Thỏa Thuận này sẽ tự động bị chấm dứt. Không có quyền sử dụng nào được cấp dưới đây sẽ tồn tại sau khi Thỏa Thuận này chấm dứt, điều đó có nghĩa là bạn không còn quyền sử dụng Tư Liệu Nền Tảng sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này. Bạn sẽ xóa Tư Liệu Nền Tảng khỏi nội dung bạn đã tạo. Nếu bạn không thể xóa Tư Liệu Nền Tảng khỏi nội dung của mình, miễn là nội dung có bao gồm Tư Liệu Nền Tảng, bạn sẽ không được phân phối hoặc khai thác nội dung đó nữa.

12. Giải Quyết Tranh Chấp

Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Singapore mà không cần xét đến các quy tắc và nguyên tắc xung đột pháp luật.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào về sự tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt Thỏa Thuận này, sẽ được đưa ra và giải quyết cuối cùng theo thủ tục trọng tài được thực hiện bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore phù hợp với các Quy Tắc Tố Tụng Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore có hiệu lực tại thời điểm xét xử, mà các quy tắc này được coi như được kết hợp vào bằng cách dẫn chiếu tại mục này. Thủ tục trọng tài sẽ được thực hiện tại Singapore. Hội Đồng Trọng Tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục trọng tài là tiếng Anh.

13. Điều Khoản Khác

Không Khước Từ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này hoặc phản hồi lại hành vi vi phạm của bất kỳ bên nào không phải là sự khước từ quyền của chúng tôi trong việc thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Thỏa Thuận này hoặc phản hồi lại bất kỳ hành vi vi phạm nào. Không nội dung nào trong Thỏa Thuận này làm ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu hoặc mệnh lệnh từ chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Tư Liệu Nền Tảng hoặc Nền Tảng hoặc thông tin do chúng tôi cung cấp hoặc thu thập về việc sử dụng đó.

Hiệu Lực Từng Phần. Nếu bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền quyết định đối với đối tượng của Thỏa Thuận này, đưa ra phán quyết rằng bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này là vô hiệu, thì quy định đó sẽ được xóa bỏ khỏi Thỏa Thuận này mà không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa Thuận này, và các quy định còn lại của Thỏa Thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực và tính thực thi.

Quyền của Bên Thứ Ba. Bất kỳ người nào không phải là một bên của Thỏa Thuận này sẽ không có bất kỳ quyền nào theo Đạo Luật Hợp Đồng (Quyền của Bên Thứ Ba) năm 2001 để thực thi Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ quy định nào trong đó.

Mối Quan Hệ giữa Các Bên. Không có mối quan hệ lao động, hợp tác, nhượng quyền thương mại hoặc liên doanh nào được hướng đến hoặc tạo ra bởi Thỏa Thuận này giữa bạn và chúng tôi.

Biện Pháp Ngăn Chặn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn vi phạm Thỏa Thuận này có thể dẫn đến những thiệt hại không thể khắc phục được đối với chúng tôi, và trong trường hợp vi phạm như vậy, chúng tôi có quyền yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hoặc công bình, ngoài các biện pháp khắc phục khác mà chúng tôi có quyền thực hiện.

Chuyển Giao. Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa Thuận này cũng như mọi quyền và sự cho phép được cấp trong đó, nhưng chúng tôi có thể chuyển giao chúng mà không bị hạn chế. Chúng tôi có thể chuyển nhượng Thỏa Thuận này mà không bị hạn chế cho các bên liên kết của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tái cơ cấu hoặc bán tất cả hoặc về hầu hết tất cả tài sản của chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật hoặc theo hình thức khác.

Ngôn Ngữ Ưu Tiên Áp Dụng. Thỏa Thuận này có thể được cung cấp dưới các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Nếu có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa các phiên bản ngôn ngữ khác nhau, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Liên Hệ Với Chúng Tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại: capcut.support@bytedance.com hoặc tính năng “Liên Hệ Với Chúng Tôi” trên Nền Tảng.