Mga Alituntunin ng Komunidad ng CapCut

Panimula

Huling Na-update, Mayo 2021

Ang CapCut ay isang video editing app na tumutulong sa mga user na lumikha ng mga kamangha-manghang, de-kalidad na video. Bumubuo kami ng isang online na komunidad kung saan maaaring lumikha at magbahagi ang mga tao, at kumonekta sa iba pa. Nakatuon din kami na panatilihing ligtas ang komunidad na ito. Ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad ay tumutukoy sa isang hanay ng mga pamantayan at karaniwang talagawian para sa CapCut; nagbibigay ang mga ito ng patnubay sa kung ano ang pinahihintulutan gawin at hindi puwedeng gawin upang magkaroon ng nakalulugod na lugar para sa lahat.

Aalisin namin ang anumang content - kabilang ang video, audio, larawan, komento, at teksto - na lumalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, at aabisuhan ang mga kaugnay na account holder sa aming mga desisyon.

Pinaiiral ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad sa lahat at sa lahat ng bagay sa CapCut. Masigasig naming ipinatutupad ang mga ito gamit ang pinagsamang teknolohiya at pagmo-moderate ng tao bago maiulat ang content sa amin.

Kinikilala namin na ang ilang content na karaniwang aalisin batay sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad ay maaaring para sa interes ng publiko. Samakatuwid, maaari naming pahintulutan ang mga ekslusyon sa ilalim ng ilang mga pangyayari, tulad ng pang-edukasyon, pang-dokumentaryo, pang-agham, o artistikong content, satirical na content, content sa mga setting ng kathang-isip, counterspeech, at content sa interes ng publiko na mahalaga o kung hindi man ay nagbibigay-daan sa indibidwal na magpahayag sa mga paksang may panlipunang kahalagahan.

Marahas na ekstremismo

Hindi namin pinahihintulutan ang mga tao na gamitin ang aming platform upang magbanta o mag-udyok ng karahasan, o upang magsulong ng mga mapanganib na indibidwal o organisasyon.

Mga banta at pag-uudyok sa karahasan

Isinasaalang-alang namin ang pag-uudyok sa karahasan bilang pagtataguyod, pagdidirekta, o paghihikayat sa ibang tao na gumawa ng karahasan. Hindi namin pinahihintulutan ang mga banta ng karahasan o pag-uudyok sa karahasan sa aming platform na maaaring magresulta sa malubhang pisikal na pinsala.

Mapanganib na mga indibidwal at organisasyon

Hindi namin pinahihintulutan ang mga indibidwal o organisasyon sa aming platform na nagtataguyod o nakikibahagi sa karahasan. Tinatanggal namin ang mga nasabing indibidwal at organisasyon, kabilang ang mga mamamatay-tao, mga serial killer at nanggagahasa, mga hate group, mga kriminal na organisasyon, mga teroristang organisasyon, at iba pang armadong grupo na hindi pang-estado na tina-target ang mga sibilyan.

Mga ilegal na aktibidad at kinokontrol na kalakal

Ipinagbabawal namin ang pagkalakal, pagbebenta, promosyon, at paggamit ng ilang mga kinokontrol na kalakal, pati na rin ang paglalarawan o pagsulong ng mga kriminal na aktibidad. Pinahihintulutan namin ang mga eksklusyon para sa content na nagbibigay ng halaga sa publiko, tulad ng pang-edukasyon, pang-agham, pang-sining, at mahalagang content.

Mga kriminal na aktibidad

Kasama sa mga kriminal na aktibidad ang malawak na saklaw ng mga kilos na napaparusahan sa ilalim ng batas, kabilang ang pagnanakaw, pananakit, pananamantala ng tao, pamemeke, at iba pang mapanganib na pag-uugali. Upang maiwasan ang naturang pag-uugali na maging normal, gayahin, o mapadali, tinatanggal namin ang content na nagtataguyod o nagbibigay-daan sa mga kriminal na aktibidad.

Mga Sandata

Hindi namin pinahihintulutan ang paglalarawan, promosyon, o pangangalakal ng mga baril, bala, mga accessory ng baril, o pumuputok na sandata. Ipinagbabawal din namin ang mga pagtuturo kung paano gawin ang mga sandatang iyon. Maaaring pahintulutan ang content bilang bahagi ng koleksyon ng isang museo na dala ng isang opisyal ng pulisya, sa isang parada ng militar, o ginamit sa isang ligtas at kontroladong kapaligiran tulad ng shooting range.

Mga gamot at kontroladong substance

Hindi namin pinahihintulutan ang content na naglalarawan o nagtataguyod ng paggamit o pagkalakal ng mga gamot o iba pang kontroladong substance.

Pangangalakal ng mga produkto ng tabako at alak

Hindi namin pinahihintulutan ang pagbili, pagbebenta, pangangalakal, o pag-solicit ng mga produkto ng tabako at alak sa aming platform.

Mga panloloko at scam

Hindi namin pinahihintulutan ang sinuman na pagsamantalahan ang aming platform upang samantalahin ang tiwala ng mga user at magdulot ng pampinansyal o personal na pinsala. Inaalis namin ang content na nandaraya sa mga tao upang makakuha ng labag sa batas na pampinansyal o personal na kalamangan, kasama ang mga iskema upang manloko ng mga indibidwal o magnakaw ng mga ari-arian.

Pagsusugal

Hindi namin pinahihintulutan ang content na nagtataguyod ng mga serbisyo sa pagsusugal, o maaaring matanto bilang pag-aadvertise para sa mga casino, pagtataya sa palakasan, o anumang iba pang aktibidad ng komersyal na pagsusugal.

Pagkapribado, personal na data, at personal na pagkakakilanlan na impormasyon (PII)

Hindi namin pinahihintulutan ang content na lumalabag sa pagiging kumpidensyal ng personal na data o personal na pagkakakilanlan na impormasyon (hal., impormasyon sa seguridad sa lipunan). Inaalis namin ang content na naglalarawan ng personal na data o personal na pagkakakilanlan na impormasyon (PII) mula sa platform.

Marahas at graphic na nilalaman

Hindi namin pinahihintulutan ang nakakagulat na content na walang katuturan, graphic, sadistiko, o nakakadiri o nagtataguyod, ginagawang normal, o ibinibida ang matinding karahasan o pagdurusa sa aming platform.

Pagpapakamatay, pananakit sa sarili, at mga mapanganib na gawain

Hindi namin pinahihintulutan ang content na naglalarawan, nagtataguyod, ginagawang normal, o ibinibida ang mga aktibidad na maaaring humantong sa pagpapakamatay, pananakit sa sarili, o mga sakit na nauugnay sa pagkain. Hindi rin namin pinahihintulutan ang mga user na magbahagi ng content na naglalarawan sa kanilang pakikibahagi, o paghihikayat sa iba na makibahagi sa mga mapanganib na aktibidad na maaaring humantong sa malubhang pinsala o pagkamatay.

Hinihikayat namin na agad na makipag-ugnayan sa mga lokal na serbisyong pang-emergency o isang hotline para sa pagpigil sa pagpapakamatay ang mga user na nahihirapan na may mga saloobing saktan ang sarili o magpakamatay, o kung may alam na isang tao na seryosong pinagiisipan ang pagpapakamatay.

Pagpapatiwakal

Inaalis namin ang content na nagpapakita ng pagpapakamatay, ideation ng pagpapakamatay, o content na maaaring hikayatin ang pakikilahok sa ibang pag-uugali na nakapipinsala sa sarili. Inaalis din namin ang content na naglalarawan ng tangkang pagpapakamatay o content na nagpapakita ng isang taong kumikilos o layong kumilos na mukhang maaaring humantong sa pagpapakamatay. Ipinagbabawal namin ang anumang uri ng content na nagtataguyod, ginagawang normal, o ibinibida ang pagpapakamatay, nagtuturo ng mga paraan para sa pagpapakamatay, o mga post na naglalarawan ng pagpapakamatay bilang isang magiting o marangal na gawain.

Pananakit sa sarili at disorder sa pagkain

Upang maiwasan ang pag-normalize, paghikayat, o paguudyok ng pag-uugaling makakasakit sa sarili, hindi namin pinahihintulutan ang koleksyon ng larawang nagpapakita sa gayong pag-uugali, anuman ang intensiyon ng user sa pag-post nito. Inaalis namin ang content na maaaring maghikayat o gawing normal ang mga pagkilos na posibleng humantong sa pisikal na pinsalang dulot ng sarili. Hindi rin pinahihintulutan sa platform na ito ang content na nagtataguyod ng mga gawi sa pagkain na malamang na maging sanhi ng hindi kanais-nais na mga kinalabasan sa kalusugan.

Mapanganib na mga gawain

Tinutukoy namin ang mga mapanganib na aktibidad o iba pang mapanganib na pag-uugali bilang mga kilos na isinagawa sa isang di-propesyonal na konteksto o nang walang kinakailangang mga kasanayan at pag-iingat sa kaligtasan na maaaring humantong sa malubhang pinsala o kamatayan para sa user o sa publiko. Hindi namin pinahihintulutan ang content na naglalarawan, nagtataguyod, ginagawang normal, o ibinibida ang gayong pag-uugali, kabilang ang mga amateur stunt o mapanganib na hamon.

Mapoot na pag-uugali

Hindi namin pinahihintulutan ang content na nang-aatake o nag-uudyok ng karahasan laban sa isang indibidwal o isang pangkat ng mga indibidwal batay sa mga protektadong katangian. Hindi namin pinahihintulutan ang content na nagsasama ng mapopoot na salita o kasuklam-suklam na pag-uugali, at inaalis namin ito mula sa aming platform.

Pag-atake sa batayan ng mga protektadong katangian

Tinukoy namin ang mapopoot na salita o pag-uugali bilang content na nang-aatake, nagbabanta, nag-uudyok ng karahasan laban, o nanghahamak ng isang indibidwal o isang grupo batay sa mga sumusunod na protektadong katangian:

Pamimintas

Ang pamimintas ay tinutukoy bilang mga mapanghamak na salita na layon para manghamak ng isang etniko, lahi, o anumang iba pang protektadong katangian na nakalista sa itaas. Para bawasan ang pagkalat ng labis na nakakasakit na mga salita, inaalis namin ang lahat ng pamimintas mula sa aming platform, maliban kung ang mga salita ay muling naiangkop, ginamit na pantukoy sa sarili (hal., sa isang kanta), o hindi nanghihiya.

Mapoot na ideolohiya

Ang mga mapoot na ideolohiya ay ang mga nagpapakita ng malinaw na poot sa mga tao dahil sa kanilang mga protektadong katangian. Ang mga mapoot na ideolohiya ay hindi tugma sa mapagtanggap at mapangsuportang komunidad na ibinibigay ng aming platform at aalisin namin ang content na nagpo-promote sa mga ito.

Panghaharas at pambu-bully

Hindi namin kinukunsinti ang mga miyembro ng aming komunidad sa pagpapahiya, pambubully o panggigipit. Maaaring magdulot ng matinding sikolohikal na pagkabalisa ang mapang-abusong content o pag-uugali at aalisin ito mula sa aming platform.

Mapang-abusong pag-uugali

Inaalis namin ang lahat ng paghahayag ng pang-aabuso, kabilang ang mga banta o nanghahamak na pahayag na layong manglait, manghamak, mamahiya, manakot, o manakit ng isang indibidwal. Maaaring pahintulutan ang mga komento ng kritiko ng mga public figure para pagpapahayag tungkol sa mga bagay na pampublikong interes; gayunpaman, ipinagbabawal ang malubhang mapang-abusong pag-uugali laban sa mga public figure.

Sekswal na panghaharas

Kinabibilangan ang sekswal na panghaharas ng hindi kanais-nais o hindi naaangkop na pag-uugaling sekswal na nakadirekta sa isa pang indibidwal. Hindi namin pinahihintulutan ang content na nakakaligalig sa iba, anuman ang layunin ng user, dahil ang mga naturang pagkilos ay maaaring magdulot ng matinding pagkabalisa sa mga na-target na indibidwal.

Paghuhubad at mga sekswal na gawain ng mga nasa hustong gulang

Hindi namin pinahihintulutan ang panghuhubad, pornograpiya, o tahasang sekswal na content sa aming platform. Ipinagbabawal din namin ang content na naglalarawan o sumusuporta sa mga non-consensual na sekswal na kilos, pagbabahagi ng non-consensual na larawan ng pagtatalik, at humihiling ng sekswal na gawain ng nasa hustong gulang.

Sekswal na pananamantala

Ang sekswal na pananamantala ay tinutukoy bilang anumang aktwal o tinangkang pang-abuso sa isang posisyon ng kahinaan, kapangyarihan, o pagtitiwala para sa mga layuning sekswal, kabilang ang paglago ng pera, kalagayang panlipunan o pulitikal mula sa sekswal na pananamantala sa iba. Hindi namin pinahihintulutan ang sekswal na mapagsamantalang content.

Paghuhubad at sekswal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga nasa hustong gulang

Kasama sa paghuhubad at sekswal na aktibidad ang content na lantarang inilalantad ang mga dibdib, ari, butas ng puwit, o pigi, o mga kilos na nanggagaya, nagpapahiwatig, o nagpapakita ng mga sekswal na kilos. Hindi namin pinahihintulutan ang mga paglalarawan, kasama ang digital na nilikha o manipuladong content ng paghuhubad o sekswal na aktibidad.

Kaligtasan ng menor de edad

Hindi namin pinahihintulutan ang content na naglalarawan o nagpapalaganap ng pang-aabuso sa bata, panghuhubad sa bata, o sekswal na pagsasamantala sa mga bata sa alinman sa digital o tunay na format ng mundo, at iniuulat namin ang nasabing content sa mga nauugnay na ligal na awtoridad. Hindi rin namin pinahihintulutan ang content na naglalarawan sa mga menor de edad na nakikibahagi sa delinkwentong pag-uugali. Isinasaalang-alang ng CapCut ang sinumang tao bilang menor de edad na wala pang 18 taong gulang (o ang legal na edad).

Sekswal na pagsasamantala sa mga menor de edad

Ang sekswal na pagsasamantala sa mga menor de edad ay tinukoy bilang anumang pang-aabuso sa isang posisyon ng kapangyarihan o tiwala, para sa mga layuning sekswal, kabilang pakikinabang sa salapi, sa lipunan, sekswal, o sa pulitika mula sa pagsasamantala sa isang menor de edad.

Paghuhubad at sekswal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga menor de edad

Kasama sa paghuhubad at sekswal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga menor de edad ang content na lantarang inilalantad ang mga dibdib, ari, butas ng puwit, o pigi, o mga kilos na nanggagaya, nagpapahiwatig, o nagpapakita ng mga sekswal na kilos na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Hindi namin pinahihintulutan ang paglalarawan, kasama ang digital na nilikha o manipuladong content ng paghuhubad o sekswal na aktibidad.

Mapanganib na mga aktibidad ng mga menor de edad

Kasama sa mapanganib na aktibidad ng mga menor de edad ang pagkakaroon o pagkonsumo ng mga substance na ipinagbabawal para sa mga menor de edad, ang maling paggamit ng mga legal na sangkap, pakikipag-ugnayan sa mga ilegal na aktibidad, pakikilahok sa mga aktibidad, pisikal na hamon, o mga dare na maaaring magsapanganib sa kapakanan ng mga menor de edad. Inaalis namin ang anumang naturang content mula sa aming platform.

Pisikal at sikolohikal na pinsala sa mga menor de edad

Kasama sa mga pag-uugaling naglalagay sa mga menor de edad sa pisikal na panganib o sikolohikal na pinsala ang pisikal na pang-aabuso, kapabayaan, panganib, at sikolohikal na paghamak. Inaalis namin ang anumang naturang content mula sa aming platform.

Integridad at pagiging tunay

Hindi namin pinahihintulutan ang mga aktibidad na maaaring makapinsala sa integridad ng aming platform o pagiging tunay ng aming mga user. Inaalis namin ang content o mga account na mayroong pekeng pakikipag-ugnayan o nakalilitong impormasyon na nagdudulot ng pinsala.

Spam at pekeng pakikipag-ugnayan

Kasama sa pekeng pakikipag-ugnayan ang anumang content o aktibidad na naghahangad na artipisyal na mapalaki ang katanyagan sa platform. Ipinagbabawal namin ang anumang mga pagtatangkang manipulahin ang platform upang madagdagan ang mga sukatan ng interaksyon.

Maling impormasyon

Ang maling impormasyon ay tinukoy bilang content na hindi tumpak o hindi totoo. Habang hinihimok namin ang aming komunidad na magkaroon ng magalang na pag-uusap tungkol sa mga mahahalagang paksa sa kanila, hindi namin pinahihintulutan ang maling impormasyon na nagdudulot ng pinsala sa mga indibidwal, aming komunidad, o sa mas malawak na publiko anuman ang hangarin.

Mga paglabag sa intelektuwal na pag-aari

Ang copyright ay isang legal na karapatan na nagpoprotekta sa mga orihinal na gawa ng may-akda (hal., musika, mga video) at orihinal na pagpapahayag ng isang ideya (hal., ang partikular na paraan kung paano ipinahayag o nilikha ang isang video o musika), kahit na hindi pinoprotektahan ang mga pinagbabatayan na ideya o katotohanan.

Ang trademark ay isang salita, simbolo, slogan, disenyo na tumutukoy at kinikilala ang pinagmulan ng isang produkto o serbisyo. Hinihikayat namin ang lahat na gumawa at magbahagi ng orihinal na content.

Ipinagbabawal sa aming platform ang content na lumalabag sa mga karapatan sa intelektuwal na pagmamay-ari ng iba at aalisin kapag napag-alaman namin ito. Maaaring hindi ituring na hindi paglabag sa aming mga patakaran ang paggamit ng naka-copyright na gawa sa ilalim ng ilang mga sitwasyon, tulad ng patas na doktrina ng paggamit o iba pang naaangkop na mga batas, o ang paggamit ng trademark para sanggunian, pagkomento na naaayon sa batas, pagpuna, parody, paggawa ng fan page, o review ng isang produkto o serbisyo.

Kung naniniwala kang ang anumang content na na-upload o ginawang available sa pamamagitan ng aming platform ay lumalabag sa iyong mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari, maaari kang magsumite ng ulat sa amin.

Seguridad sa platform

Ipinagbabawal ng aming mga patakaran ang anumang mga aktibidad na nagpapahina sa seguridad at pagiging maasahan ng serbisyo ng CapCut:

Salamat sa pagiging bahagi ng aming masiglang pandaigdigang komunidad at sa pagkikipagtulungan sa amin para panatilihin ang isang nakalulugod na lugar para sa lahat ng user. Kung nakakita ka ng content o mga account na sa tingin mo ay maaaring lumabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, mangyaring ipaalam sa amin upang masuri at makagawa kami ng naaangkop na pag-aksyon. Para sa karagdagang detalye sa kung paano mag-ulat ng content o account sa amin, mangyaring tingnan ang panimulang video na ito.